Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na wiosenny spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika.
Spacer ten będzie prowadzony przez zasłużonego dla powstania rezerwatu botanika, dr hab. inż. Jana Bodziarczyka, prof. UR z Katedry Bioróżnorodności Leśnej przy skromnym udziale pracowników naszej jednostki.
Spodziewamy się łanów geofitów: kokoryczy, zawilców, przylaszczek, żywców, które z pewnością dla żadnego z uczestników nie pozostaną nieznane.
Około 4,5 km spacer potrwa około 2 godzin. Trasa nie jest przesadnie trudna, za to bardzo malownicza i ciekawa. Mamy nadzieję, że skorzystacie z zaproszenia i zobaczymy się w tę kwietniową niedzielę!
 
Osoby, które chcą wziąć udział w spacerze prosimy o zapoznanie się z zamieszonym poniżej i dołączonym w załączniku regulaminem.

 

Regulamin wydarzenia edukacyjnego

pt. „Spacer przyrodniczy z botanikiem i leśnikiem”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Spacer z leśnikiem” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Nadleśnictwo Olkusz
 2. Celem Wydarzenia jest edukacja społeczeństwa na temat form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Olkusz oraz zrównoważonej gospodarki  leśnej.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00 na terenie Leśnictwa Golczowice, przede wszystkim w Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika. według harmonogramu zawartego w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każda osoba lubiąca piesze wędrówki. Trasa Wydarzenia nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych
  w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać ubiór terenowy odpowiedni do warunków terenowych oraz atmosferycznych oraz przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących podczas poruszania się po terenach leśnych.
 5. W przypadku braku odpowiedniego ubioru, uczestnik może być wykluczony z udziału w „Spacerze z leśnikiem”.
 6. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się do słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego „Spacer z leśnikiem”, z możliwością wykluczenia z udziału w Wydarzeniu w przypadku nie przestrzegania  określonych zasad i poleceń. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników będących uczestnikami Wydarzenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, ja i zasad BHP, a także z tytułu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas przebywania na terenach leśnych.   
 10. Podczas pieszych wędrówek po terenach leśnych należy pamiętać
  o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w lesie do których można zaliczyć
  w szczególności:
 1. związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 2. wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, wykroty, głazy itp.,
 3. związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, drzewa),
 4. wynikającymi z obecności osób postronnych,
 5. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenach leśnych,
 6. związanymi z sąsiedztwem dróg, linii i urządzeń energetycznych
  i teleenergetycznych,
 7. zagrożeniami odzwierzęcymi,
 8. możliwością zabłądzenia w lesie.
 1. W czasie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

III. OPIS WYDARZENIA

 1. Wydarzenie będzie trwać około 3 godzin i składa się z dwóch części:
 1. Zbiórka zainteresowanych osób w wyznaczonym miejscu, przy cmentarzu  przy ul. Leśnej w Jaroszowcu. 
 2. Spacer z leśnikiem – spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, na długości ok. 4,5 km (czas około 3 godzin).
 1. Szczegółowy program:

10:00 – zbiórka przy drodze w wyznaczonym miejscu (mapa),

10:10 – rozpoczęcie spaceru po „Parowach Konopackich”,

12:30-13:00 – zakończenie spotkania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora: Nadleśnictwo Olkusz, ul. Łukasińskiego 3, 32-300, olkusz@katowice.lasy.gov.pl .
 2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Wydarzenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Wydarzenia z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe.
 4. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
 5. Ogłoszenie o Wydarzeniu, w tym regulamin, harmonogram oraz plakat dostępne są na stronie: www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl