Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zajęć edukacyjnych

R E G U L A M I N

uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

 

 

Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

 1. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Optymalnie w grupach ok. 15 osobowych.
 3. Zajęcia prowadzone mogą być na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej bądź w miejscach (salach) udostępnianych przez Zgłaszającego.  
 4. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 5. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu uczestników zajęć, cateringu i organizacji ogniska. 
 6. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 7. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 8. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej (olkusz@katowice.lasy.gov.pl) lub telefonicznie – bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za edukację (32 643 04 45). W obu przypadkach koniczne jest przesłanie e-mailem lub złożenie osobiście przez Zgłaszającego oświadczenia o akceptacji regulaminu (stanowiącego załącznik nr 2). Druk oświadczenia zawiera również miejsce na niezbędne informacje organizacyjne.
 9. W przypadku grup osób niepełnosprawnych Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednio większą ilość opiekunów.
 10. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 11. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 12. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 13. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

- możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

- możliwości uszkodzenia ciała na skutek przewrócenia, potknięcia na nierównej nawierzchni lub wpadnięcia na gałąź,

- alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

- konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia  się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych ubioru.  

 1. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 14.
 2. Zgłaszający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu”.

        pobierz ->     Oświadczenie

 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Organizacja

Organizacja

Podział na leśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Olkusz

 
Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy

 Nadleśnictwo podzielone jest na biuro Nadleśnictwa,
11 leśnictw
i Leśnictwo Szkółkarskie

W biurze Nadleśnictwa wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

- Dział Gospodarki Leśnej - kieruje nim Zastępca Nadleśniczego

- Dział Finansowo-Księgowy - kierowany przez Gównego Księgowego

- Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa

- Inżynierowie Nadzoru

- Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez Komendanta Straży Leśnej

Teren Nadleśnictwa został podzielony na 11 leśnictw:

 1. Leśnictwo Żarnowiec
 2. Leśnictwo Sierbowice
 3. Leśnictwo Poręba
 4. Leśnictwo Smoleń
 5. Leśnictwo Pazurek
 6. Leśnictwo Golczowice
 7. Leśnictwo Pomorzany
 8. Leśnictwo Rabsztyn
 9. Leśnictwo Gorenice
 10. Leśnictwo Żurada
 11. Leśnictwo Podlesie

oraz Leśnictwo Szkółkarskie

Leśnictwem kieruje leśniczy i ma do pomocy podleśniczego.

Przełożonym leśniczych jest Zastępca Nadleśniczego.