Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Olkusz, ul Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od strony ulicy Waleriana Łukasińskiego, bezpośrednio z poziomu chodnika do budynku od bramki wejściowej.

Osoba niepełnosprawna, może zaparkować pojazd na wewnętrznym parkingu, do którego można podjechać przez bramę wjazdową znajdującą się z prawej strony posesji od ulicy Na skarpie w odległości około 30 m. Następnie należy obejść budynek do wejścia

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne o szerokości 84 cm prowadzi do holu z miejscami siedzącymi.

W holu, po prawej stronie znajduje się pomieszczenie Działu Administracyjno-Gospodarczego z dziennikiem podawczym gdzie można składać korespondencję.

Budynek nie jest zaopatrzony w windy. W budynku jest jedna klatka schodowa, która prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sekretariat obsługujący kierownictwo Nadleśnictwa, świetlica i inne pomieszczenia biurowe. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80 cm i nie posiadają progów.

W sekretariacie można uzyskać potrzebne informacje lub zostać skierowanym do odpowiedniej osoby. Jeżeli było umówione spotkanie, goście są kierowani do osoby, z którą było to spotkanie umówione.

Na parterze oraz piętrze znajdują się toalety z drzwiami o szerokości 70 cm. W budynku nie ma specjalnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać  się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników są osoby posługujące się językiem polskim, angielskim i rosyjskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 7 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 32 643 04 45 lub e-mailowo na olkusz@katowice.lasy.gov.pl.