Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zajęć edukacyjnych

R E G U L A M I N

uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

 

 

Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

 1. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Optymalnie w grupach ok. 15 osobowych.
 3. Zajęcia prowadzone mogą być na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej bądź w miejscach (salach) udostępnianych przez Zgłaszającego.  
 4. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 5. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu uczestników zajęć, cateringu i organizacji ogniska. 
 6. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 7. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 8. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej (olkusz@katowice.lasy.gov.pl) lub telefonicznie – bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za edukację (32 643 04 45). W obu przypadkach koniczne jest przesłanie e-mailem lub złożenie osobiście przez Zgłaszającego oświadczenia o akceptacji regulaminu (stanowiącego załącznik nr 2). Druk oświadczenia zawiera również miejsce na niezbędne informacje organizacyjne.
 9. W przypadku grup osób niepełnosprawnych Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednio większą ilość opiekunów.
 10. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 11. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 12. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 13. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

- możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

- możliwości uszkodzenia ciała na skutek przewrócenia, potknięcia na nierównej nawierzchni lub wpadnięcia na gałąź,

- alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

- konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia  się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych ubioru.  

 1. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 14.
 2. Zgłaszający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu”.

        pobierz ->     Oświadczenie

 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Szkółkarstwo

Szkółkarstwo

 

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r. -> pobierz

 

Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno-szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce.
W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty:
Hutki- szkółka kulisowa, gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar,
 produkcyjnej 33 ar. Jest to szkółka gruntowa kulisowa w trakcie likwidacji 
Pomorzany- szkółka specjalistyczna, składająca się z:
 • 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara
 • 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara
W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie  40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt.
Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią.