Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa Olkusz

1. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17113,15 ha w 66 kompleksach, z tego 16846,37 ha to powierzchnia leśna.

Lasy Nadleśnictwa Olkusz zaliczone są do dwóch grup:

- grupa I - lasy ochronne- pow. 13748,03 ha . Są to głównie lasy uszkodzone przez przemysł (48,7%), glebochronne (18,1%), lasy wokół miast i w miastach (łącznie 16,5%), pozostałe (1,0%)

- grupa II - lasy gospodarcze - pow. 2601,42 ha (z czego 2333,03 ha w obrębie Pilica).

2. Nadleśnictwo Olkusz podzielone jest administracyjnie na 12 leśnictw w tym Leśnictwo Szkółkarskie. Wielkość leśnictw oscyluje w granicach od 903 ha (leśnictwo Smoleń) do 1631 ha (leśnictwo Rabsztyn).

3. Skład gatunkowy drzewostanów jest zróżnicowany. Na poszczególne gatunki przypada: So - 67,6 %, Bk - 14,4 %, Brz - 7,5 %, Db - 3,4 %, Md - 2,5 %, Św - 2,3 %, Jd - 1,1 %,  Pozostałe 1,2 %.

4. Przeciętna zasobność dla Nadleśnictwa Olkusz wynosi 168 m3/ha.

5. Przeciętny wiek drzewostanów - 62 lata,

6. Przeciętny przyrost wynosi 2,95 m3/ha/rok.

7. Wieki rębności wynoszą odpowiednio: Db - 160 lat, Bk - 140 lat, So, Md, Jd - 120 lat, Św - 110 lat, Gb, Brz, Ol - 80 lat, Olsz, Oś - 40 lat.

8. Zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy pokrywane jest całkowicie z własnej produkcji szkółkarskiej, a nawet częściowo jest sprzedawany na zewnątrz. Sporadycznie występujące niedobory uzupełniane są zgodnie z regionalizacją nasienną materiałem sadzeniowym sprowadzanym z innych nadleśnictw.

9. Nadleśnictwo Olkusz posiada na swoim terenie dwa drzewostany nasienne wyłączone: brzozy brodawkowatej o pow. 1,20 ha i sosny czarnej o pow. 15,90 ha. Ponadto Nadleśnictwo założyło na swoim terenie plantację nasienną sosny czarnej o pow. 1,09 ha, obecnie w wieku 14 lat.

 

Wydawca treści Wydawca treści

LASY REGIONU

Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Na terenach silnie uprzemysłowionych, jak ma to miejsce w przypadku RDLP w Katowicach, spełnia funkcje najistotniejsze: ochronne, środowiskotwórcze i społeczne.

       Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Na terenach silnie uprzemysłowionych, jak ma to miejsce w przypadku RDLP w Katowicach, spełnia funkcje najistotniejsze: ochronne, środowiskotwórcze i społeczne. RDLP w Katowicach jest jedną z 17-tu regionalnych dyrekcji w Polsce i jej zasięg terytorialny wynosi 25 049 km2. Na tym obszarze znajduje się ok. 754 tys. ha lasów. Regionalna Dyrekcja zarządza 634 tys. ha gruntów Skarbu Państwa ( w tym powierzchnia leśna 618 tys. ha) oraz prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ok. 120 tys. ha.

 

      ·         Przeciętna lesistość 30,5%,

·         Przeciętna zasobność drzewostanów na 1ha 245m3,

·         Przeciętny roczny przyrost 3,7m3 /ha,

·         Przeciętny wiek drzewostanów 59 lat.

Lasy Naszego regionu położone są na terenie trzech krain przyrodniczo-leśnych: Śląskiej, Małopolskiej i Karpackiej o wysoce zróżnicowanych warunkach klimatycznych, fizjograficznych oraz siedliskowo-glebowych.

 

 

Udział siedlisk leśnych:

 borowe 56 %

 lasowe 27 %

 górskie 16 %

 olsy 1 %

Udział gatunków lasotwórczych:

Udział drzewostanów w klasach wieku:

 sosna, modrzew 66,4 %

 I klasa 13,5 %

 świerk 6,3 %

 II klasa 17,4 %

 dąb, klon, jawor, wiąz, jesion 8,2 %

 III klasa 19,8 %

 brzoza 5,7 %

 IV klasa 16,3 %

 buk 7,7 %

 V klasa 13,6 %

 jodła, daglezja 1,6 %

 VI klasa i starsze 7,9 %

 pozostałe 4,1 %

 

   Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju w naszym regionie są nie tylko przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery - pyłu i gazy oraz odkształcenia powierzchni ziemi spowodowane przez górnictwo, ale także coraz bardziej dotkliwie odczuwalne zjawiska o zasięgu globalnym: systematyczny wzrost średniorocznych temperatur spowodowany efektem cieplarnianym i obniżanie poziomu wód gruntowych.

Ponad 95% drzewostanów znajduje się pod wpływem szkodliwego oddziaływania przemysłu, o różnym stopniu nasilenia negatywnych objawów. Czynniki te mają negatywny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i stałemu ograniczaniu emisji gazów i pyłów przemysłowych, a przede wszystkim dzięki konsekwentnej pracy leśników zmierzającej do utrzymania i poprawy stanu lasów, ich przyszłość należy ocenić pozytywnie. Dodatkowo około 18 100 ha lasów znajduje się w strefie szkodliwego oddziaływania górnictwa. Powierzchnia drzewostanów, na której obserwuje się osiadanie terenu wskutek działalności górniczej (podziemna eksploatacja węgla kamiennego oraz cynku i ołowiu) sięga ok. 8 500 ha i dotyczy głównie nadleśnictw: Brynek, Chrzanów, Olkusz, Siewierz, Rybnik, Pszczyna, Kobiór i Katowice. Zawodnienie terenu spowodowane działalnością górniczą obserwuje się na ok. 730 ha, z czego 408 ha to zalewiska. Na terenie nadleśnictw: Chrzanów, Olkusz i Rudy Raciborskie, wskutek wydobywania na dużą skalę piasku podsadzkowego dla kopalń, uległo osuszeniu (lej depresyjny) ok. 9 570 ha drzewostanów.

Od kilku dziesięcioleci z powodzeniem prowadzi się przebudowę drzewostanów zwiększając udział gatunków liściastych. Zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju znalazła swój wyraz we wdrożeniu ekologicznych zasad gospodarowania w lasach i utworzeniu Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Sprawdzone w praktyce, maksymalnie zbliżone do naturalnych, zasady gospodarowania w lasach zostaną wdrożone na terenie całego regionu. Pomimo licznych zagrożeń, takich jak: pożary lasów, gradacje szkodliwych owadów i patogeniczne oddziaływanie grzybów, stan zasobów leśnych w siedemdziesięcioletniej historii Lasów Państwowych, a zwłaszcza w okresie powojennym, uległ znacznej poprawie. Powierzchnia leśna i zasoby drzewne na pniu wzrosły w tym okresie blisko o 30%.Leśnicy naszego regionu realizują z powodzeniem program "Polskiej Polityki Zrównoważonej Gospodarki Leśnej", jako bardzo ważny element polityki ekologicznej państwa, przyjętej w 1991 r. oraz w zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowymi przyjętymi na konferencji "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro oraz Europejskich Konferencji Ministerialnych w Strasburgu i Helsinkach.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz skan zarządzenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

zn. spr.: ZG.2614.10.2023 

Na podstawie art. 26 ust.3 p.1 w zw. z art. 35 ust.1 p.2a ustawy z dnia 28 września
o lasach ( t.j. Dz. U. 2023, poz. 412 ) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 29.12.2023 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 1. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648, 1644, obręb ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220, 219,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 4. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 a, b, d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław,
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, h działka ew. 5164,
  obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz,
 7. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 a, b, c, d, f, g, h działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 8. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 527 a, b, c, d, f, g, h   działka ew. 1702, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 9. leśnictwie Pomorzanyoddział leśny nr 526 a, b, c, d, f, g, h działka ew.1701, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 10. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 c, działka ew. 1640,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 11. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 b, działka ew. 1656,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 12. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 469 d, działka ew. nr 211,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 13. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 528 c, działka ew. nr 5145,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 14. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, c  działka ew. nr 5147,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 15. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 16. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 424 g, działka ew. 1715/3,
  obręb ew. Klucze, Gmina Klucze,

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

 

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.12.2024 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

 

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Z dniem 29.12.2023 r. wygasa: Zarządzenie nr 31/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 31.07.2023 r.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy mapkę z terenem zagrożonym wystąpieniem zapadlisk.

 

Teren zagrożonu podtopieniem z możliwymi zapadliskami