Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączeniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz podpisane elektronicznie zarządzenie dotyczące czasowego zakazu wstępu.

Jednocześnie informujemy, że część terenów jest, na mocy art. 26 Ustawy o lasach, objęta stałym zakazem wstępu. Tereny te są także przedstawione na mapie.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego na skutek wystąpienia zapadliska.

zn. spr.: ZG.2614.11.2024 

          Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 530) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 12.07.2024 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 1. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 a, c, działka ew. nr 1640, obr. ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 a, b, c, działka ew. nr 1648, 1644, obręb ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, a, b, działka ew. nr 220, 219, obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 4. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 488 b, c, działka ew. nr 220, 219,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 a, b, d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław,
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 7. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, h, działka ew. 5164,
  obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz,
 8. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 f,  działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 9. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 b, działka ew. 1656,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 10. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 469 d, działka ew. nr 211,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 11. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 528 c, działka ew. nr 5145,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 12. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, c  działka ew. nr 5147,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 13. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 14. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 424 g, działka ew. 1715/3,
  obręb ew. Klucze, Gmina Klucze,

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadlisk.

 

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.12.2024 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

 

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Obszar objęty okresowym zakazem wstępu, określony w §1, oznaczony został na mapie leśnej, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§7

Z dniem 12.07.2024 r. wygasa: Zarządzenie nr 27/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 06.06.2024 r.,