Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na wiosenny spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika.
Spacer ten będzie prowadzony przez zasłużonego dla powstania rezerwatu botanika, dr hab. inż. Jana Bodziarczyka, prof. UR z Katedry Bioróżnorodności Leśnej przy skromnym udziale pracowników naszej jednostki.
Spodziewamy się łanów geofitów: kokoryczy, zawilców, przylaszczek, żywców, które z pewnością dla żadnego z uczestników nie pozostaną nieznane.
Około 4,5 km spacer potrwa około 2 godzin. Trasa nie jest przesadnie trudna, za to bardzo malownicza i ciekawa. Mamy nadzieję, że skorzystacie z zaproszenia i zobaczymy się w tę kwietniową niedzielę!
 
Osoby, które chcą wziąć udział w spacerze prosimy o zapoznanie się z zamieszonym poniżej i dołączonym w załączniku regulaminem.

 

Regulamin wydarzenia edukacyjnego

pt. „Spacer przyrodniczy z botanikiem i leśnikiem”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Spacer z leśnikiem” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Nadleśnictwo Olkusz
 2. Celem Wydarzenia jest edukacja społeczeństwa na temat form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Olkusz oraz zrównoważonej gospodarki  leśnej.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00 na terenie Leśnictwa Golczowice, przede wszystkim w Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika. według harmonogramu zawartego w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każda osoba lubiąca piesze wędrówki. Trasa Wydarzenia nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych
  w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać ubiór terenowy odpowiedni do warunków terenowych oraz atmosferycznych oraz przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących podczas poruszania się po terenach leśnych.
 5. W przypadku braku odpowiedniego ubioru, uczestnik może być wykluczony z udziału w „Spacerze z leśnikiem”.
 6. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się do słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego „Spacer z leśnikiem”, z możliwością wykluczenia z udziału w Wydarzeniu w przypadku nie przestrzegania  określonych zasad i poleceń. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników będących uczestnikami Wydarzenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, ja i zasad BHP, a także z tytułu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas przebywania na terenach leśnych.   
 10. Podczas pieszych wędrówek po terenach leśnych należy pamiętać
  o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w lesie do których można zaliczyć
  w szczególności:
 1. związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 2. wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, wykroty, głazy itp.,
 3. związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, drzewa),
 4. wynikającymi z obecności osób postronnych,
 5. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenach leśnych,
 6. związanymi z sąsiedztwem dróg, linii i urządzeń energetycznych
  i teleenergetycznych,
 7. zagrożeniami odzwierzęcymi,
 8. możliwością zabłądzenia w lesie.
 1. W czasie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

III. OPIS WYDARZENIA

 1. Wydarzenie będzie trwać około 3 godzin i składa się z dwóch części:
 1. Zbiórka zainteresowanych osób w wyznaczonym miejscu, przy cmentarzu  przy ul. Leśnej w Jaroszowcu. 
 2. Spacer z leśnikiem – spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, na długości ok. 4,5 km (czas około 3 godzin).
 1. Szczegółowy program:

10:00 – zbiórka przy drodze w wyznaczonym miejscu (mapa),

10:10 – rozpoczęcie spaceru po „Parowach Konopackich”,

12:30-13:00 – zakończenie spotkania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora: Nadleśnictwo Olkusz, ul. Łukasińskiego 3, 32-300, olkusz@katowice.lasy.gov.pl .
 2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Wydarzenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Wydarzenia z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe.
 4. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
 5. Ogłoszenie o Wydarzeniu, w tym regulamin, harmonogram oraz plakat dostępne są na stronie: www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl