Aktualności Aktualności

 

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  17 maja 2021 r.
Można pobrać tutaj - cennik drewna

 

Załącznik nr 2 do Decyzji

Nr 3/2021 z dnia 26.01.2021 r.

 

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz

 

 1. Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych

   

 2. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna osobom fizycznym i przedsiębiorcom na podstawie obowiązującego cennika cen detalicznych wprowadzonego decyzją Nadleśniczego.

 4. Drewno będące przedmiotem sprzedaży detalicznej wyrabiane jest zgodnie z wykazem stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych, mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego, które dostępne są pod adresem internetowym: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

 5. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest przez pracowników upoważnionych przez Nadleśniczego we wszystkich leśnictwach w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym lub podleśniczym. Wykaz leśnictw wraz z numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej:  www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl

 6. Przy sprzedaży na podstawie cennika cen detalicznych obowiązuje przedpłata.

 7.  Pracownik dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych po przyjęciu gotówki wydaje Kupującemu dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę (AS) i drukuje paragon fiskalny będący dokumentem sprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży drewna przedsiębiorcy, dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, wystawiana na podstawie asygnaty wypełnionej o dane przedsiębiorcy.

 9. Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa (niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia asygnaty), po przesłaniu danych z kancelarii leśnictwa drogą teleinformatyczną do biura Nadleśnictwa.

 10. Oryginał faktury wysyłany jest na adres Kupującego (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz).

 11. Asygnata stanowi dokument „na okaziciela” i tylko wraz z dowodem zakupu drewna (paragonem fiskalnym lub fakturą) uprawnia do odbioru i wywiezienia z lasu zakupionego drewna.

 12. Kupujący ustala z pracownikiem termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (do 14 dni od daty zakupu).

 13. Zakupionego drewna nie wolno Kupującemu wywozić bez uzyskania adnotacji miejscowego leśniczego lub podleśniczego na asygnacie lub fakturze o wydatku drewna.

 14. W razie braku możliwości wywozu w wyznaczonym terminie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić nowy termin wywozu.

 15. Po okresie 14 dni od daty zakupu Nadleśnictwo Olkusz nie odpowiada za zakupiony materiał, a Kupujący nie może rościć do Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego materiału.

 16. Kupujący dokonuje wywozu zakupionego drewna we własnym zakresie i na własny koszt w ustalonym przy sprzedaży terminie. Wywóz drewna z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

 17. Kupujący może upoważnić na piśmie inną osobę do dokonania zakupu i odbioru drewna lub samego odbioru drewna z lasu w swoim imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia, które należy przekazać pracownikowi dokonującemu sprzedaży.

 18. Kupujący ma prawo do składania pisemnej reklamacji zakupionego drewna w terminie 14 dni od daty jego zakupu, która zostanie rozpatrzona przez Nadleśnictwo Olkusz w terminie do 14 dni od jej złożenia. Reklamacji nie podlega drewno pochodzące z samowyrobu.

 19. Procedura postępowania i zasady rozliczenia sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych prowadzona w leśnictwach i nadleśnictwie jest taka sama jak przy sprzedaży detalicznej drewna.

 20. Nabywcy detaliczni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem sprzedaży. Podpis nabywcy na asygnacie oznacza przyjęcie warunków zawartych w regulaminie do przestrzegania i realizacji.

   

 21. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo OLKUSZ ul. ŁUKASIŃSKIEGO;3, 32-300

  OLKUSZ. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail olkusz@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 32 643-04-45,32 643-04-46 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Inspektorem ochrony danych osobowych Julia Szablowska, kontakt: biuro@personal-data.pl

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

  1. W celu umożliwienia zakupów;

  2. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;

  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4. W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

  5. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL LP Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

  Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

   

  Podstawy prawne

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą danych osobowych jest Nadleśnictwo Olkusz. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

   

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec

  ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez

  czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  4. statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na

  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu zakupów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

   

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

   

  Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

  Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje

  dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji

  wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o

  ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na

  wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi

  celami.

   

 

Regulamin sprzedaży drewna można pobrać  tutaj - Regulamin sprzedaży drewna  

Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT - 23%.

 

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  09.12.2019 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Cennik detaliczny (brutto) choinek w Nadleśnictwie Olkusz w 2019 r.

Lp.

Wyszczególnione

Cena detaliczna [zł]

Gatunek

Wysokości do  [m]

Klasa jakości I

Klasa jakości II

brutto

brutto

1

Świerk pospolity

0,9

20,00

13,00

2

Świerk pospolity

1,5

30,00

17,00

3

Świerk pospolity

2,5

35,00

24,00

4

Świerk pospolity

3,5

40,00

32,00

5

Sosna zwyczajna

0,9

22,00

17,00

6

Sosna zwyczajna

1,5

27,00

22,00

7

Sosna zwyczajna

2,5

34,00

29,00

8

Sosna zwyczajna

3,5

42,00

38,00

9

Jodła pospolita

0,9

34,00

30,00

10

Jodła pospolita

1,5

39,00

35,00

11

Jodła pospolita

2,5

46,00

42,00

12

Jodła pospolita

3,5

54,00

50,00

 

Stroisz So.Św - 150zł/mp netto

Stroisz Jd – 250zł/mp netto

Karpina opałowa – 25zł/m3 netto, cena brutto wynosi 27 zł/m3

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

   

Cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena  netto (zł)/szt

VAT 8 %

Cena brutto
(zł)/szt

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Buk pospolity

1/0

1,00

0,08

1,08

2

Jodła pospolita

3/0

1,00

0,08

1,08

3

Modrzew europejski

1/0

0,80

0,06

0,86

4

Olsza czarna

1/0

1,00

0,08

1,08

5

Sosna zwyczajna

1/0

0,35

0,03

0,38

8

Świerk pospolity

3/0

1,20

0,10

1,30

9

Grab pospolity

3/0

3,00

0,24

3,24

Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %

   
           
         

 

 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Cennik detaliczny (ceny netto) dla sadzonek drzew i krzewów ozdobnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

 Cena netto [zł]

VAT 8 %

Cena brutto (zł)

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Cis Elegatnisima

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

2

Daglezja zielona

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

3

Jałowiec "Blue Arrow"

1/7/1 D

18,52

1,4816

20,00

4

Jałowiec"Dream Joy"

1/7 D

18,52

1,4816

20,00

5

Jałowiec "Glacier"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

6

Jałowiec "Prince of Wales"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

7

Jałowiec 'Wiltonii"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

8

Jodła balsamiczna

2/3/2D

27,78

2,2224

30,00

9

Jodła pospolita

3/2/6/1 D

18,52

1,4816

20,00

10

Jodła szlachetna

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

11

Jodła kaukaska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

12

Jodła kalifornijska

1/9/1 D

13,89

1,1112

15,00

13

Jodła kalifornijska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

14

Jodła koreańska

1/1/5/1 D

18,52

1,4816

20,00

15

Jodła mandżurska

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

16

Jabłoń dzika

2/3 D

11,11

0,8888

12,00

17

Katalpa

1/7 D

37,04

2,9632

40,00

18

Klon ściętolistny

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

19

Kłokoczka południowa

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

20

Lipa mandżurska

1/2/9 D

37,96

3,0368

41,00

21

Pigwowiec

1/1 D

9,26

0,7408

10,00

22

Sosna bośniacka

1/5/2 D

18,52

1,4816

20,00

23

Sosna górska (kosodrzewina)

4/2/1 D

11,11

0,8888

12,00

24

Sosna rumelijska

3/4/9 D

23,15

1,852

25,00

25

Świerk "Daisy's White"

1/6/1 D

13,89

1,1112

15,00

26

Świerk serbski

1/6/3 D

23,15

1,852

25,00

27

Świerk serbski

3/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

28

Świerk kłujący

1/6/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

29

Świerk kłujący

2/1 D

7,41

0,5928

8,00

30

Świerk kłujący

1/5/1/3

18,52

1,4816

20,00

31

Winobluszcz pięciolistkowy

1/7 D

7,41

0,5928

8,00

32

Żywotnik "Hoseri" (Thuja)

1/6/1 D

9,26

0,7408

10,00

33

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3D

13,89

1,1112

15,00

34

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3/1D

18,52

1,4816

20,00

35

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/1/2 D

23,15

1,852

25,00

           

Olkusz dnia 10.09.2021 r.                                                                              

   
           
           

 

Cennik sadzonek można pobrać pobierz

Nadleśnictwa i inne

POLECAMY POLECAMY

Afrykański Pomór Świń

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 - jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

- nie spuszczać psów ze smyczy;

- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;

 - należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Więcej informacji na stronie GIW

 www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Ulotka o ASF