Aktualności Aktualności

 

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  17 maja 2021 r.
Można pobrać tutaj - cennik drewna

 

Załącznik nr 2 do Decyzji

Nr 3/2021 z dnia 26.01.2021 r.

 

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz

 

 1. Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych

   

 2. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna osobom fizycznym i przedsiębiorcom na podstawie obowiązującego cennika cen detalicznych wprowadzonego decyzją Nadleśniczego.

 4. Drewno będące przedmiotem sprzedaży detalicznej wyrabiane jest zgodnie z wykazem stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych, mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego, które dostępne są pod adresem internetowym: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

 5. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest przez pracowników upoważnionych przez Nadleśniczego we wszystkich leśnictwach w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym lub podleśniczym. Wykaz leśnictw wraz z numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej:  www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl

 6. Przy sprzedaży na podstawie cennika cen detalicznych obowiązuje przedpłata.

 7.  Pracownik dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych po przyjęciu gotówki wydaje Kupującemu dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę (AS) i drukuje paragon fiskalny będący dokumentem sprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży drewna przedsiębiorcy, dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, wystawiana na podstawie asygnaty wypełnionej o dane przedsiębiorcy.

 9. Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa (niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia asygnaty), po przesłaniu danych z kancelarii leśnictwa drogą teleinformatyczną do biura Nadleśnictwa.

 10. Oryginał faktury wysyłany jest na adres Kupującego (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz).

 11. Asygnata stanowi dokument „na okaziciela” i tylko wraz z dowodem zakupu drewna (paragonem fiskalnym lub fakturą) uprawnia do odbioru i wywiezienia z lasu zakupionego drewna.

 12. Kupujący ustala z pracownikiem termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (do 14 dni od daty zakupu).

 13. Zakupionego drewna nie wolno Kupującemu wywozić bez uzyskania adnotacji miejscowego leśniczego lub podleśniczego na asygnacie lub fakturze o wydatku drewna.

 14. W razie braku możliwości wywozu w wyznaczonym terminie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić nowy termin wywozu.

 15. Po okresie 14 dni od daty zakupu Nadleśnictwo Olkusz nie odpowiada za zakupiony materiał, a Kupujący nie może rościć do Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego materiału.

 16. Kupujący dokonuje wywozu zakupionego drewna we własnym zakresie i na własny koszt w ustalonym przy sprzedaży terminie. Wywóz drewna z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

 17. Kupujący może upoważnić na piśmie inną osobę do dokonania zakupu i odbioru drewna lub samego odbioru drewna z lasu w swoim imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia, które należy przekazać pracownikowi dokonującemu sprzedaży.

 18. Kupujący ma prawo do składania pisemnej reklamacji zakupionego drewna w terminie 14 dni od daty jego zakupu, która zostanie rozpatrzona przez Nadleśnictwo Olkusz w terminie do 14 dni od jej złożenia. Reklamacji nie podlega drewno pochodzące z samowyrobu.

 19. Procedura postępowania i zasady rozliczenia sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych prowadzona w leśnictwach i nadleśnictwie jest taka sama jak przy sprzedaży detalicznej drewna.

 20. Nabywcy detaliczni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem sprzedaży. Podpis nabywcy na asygnacie oznacza przyjęcie warunków zawartych w regulaminie do przestrzegania i realizacji.

   

 21. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo OLKUSZ ul. ŁUKASIŃSKIEGO;3, 32-300

  OLKUSZ. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail olkusz@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 32 643-04-45,32 643-04-46 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Inspektorem ochrony danych osobowych Julia Szablowska, kontakt: biuro@personal-data.pl

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

  1. W celu umożliwienia zakupów;

  2. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;

  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4. W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

  5. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL LP Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

  Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

   

  Podstawy prawne

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą danych osobowych jest Nadleśnictwo Olkusz. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

   

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec

  ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez

  czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  4. statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na

  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu zakupów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

   

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

   

  Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

  Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje

  dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji

  wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o

  ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na

  wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi

  celami.

   

 

Regulamin sprzedaży drewna można pobrać  tutaj - Regulamin sprzedaży drewna  

Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT - 23%.

 

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  09.12.2019 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Cennik detaliczny (brutto) choinek w Nadleśnictwie Olkusz w 2019 r.

Lp.

Wyszczególnione

Cena detaliczna [zł]

Gatunek

Wysokości do  [m]

Klasa jakości I

Klasa jakości II

brutto

brutto

1

Świerk pospolity

0,9

20,00

13,00

2

Świerk pospolity

1,5

30,00

17,00

3

Świerk pospolity

2,5

35,00

24,00

4

Świerk pospolity

3,5

40,00

32,00

5

Sosna zwyczajna

0,9

22,00

17,00

6

Sosna zwyczajna

1,5

27,00

22,00

7

Sosna zwyczajna

2,5

34,00

29,00

8

Sosna zwyczajna

3,5

42,00

38,00

9

Jodła pospolita

0,9

34,00

30,00

10

Jodła pospolita

1,5

39,00

35,00

11

Jodła pospolita

2,5

46,00

42,00

12

Jodła pospolita

3,5

54,00

50,00

 

Stroisz So.Św - 150zł/mp netto

Stroisz Jd – 250zł/mp netto

Karpina opałowa – 25zł/m3 netto, cena brutto wynosi 27 zł/m3

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

   

Cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena  netto (zł)/szt

VAT 8 %

Cena brutto
(zł)/szt

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Buk pospolity

1/0

1,00

0,08

1,08

2

Jodła pospolita

3/0

1,00

0,08

1,08

3

Modrzew europejski

1/0

0,80

0,06

0,86

4

Olsza czarna

1/0

1,00

0,08

1,08

5

Sosna zwyczajna

1/0

0,35

0,03

0,38

8

Świerk pospolity

3/0

1,20

0,10

1,30

9

Grab pospolity

3/0

3,00

0,24

3,24

Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %

   
           
         

 

 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Cennik detaliczny (ceny netto) dla sadzonek drzew i krzewów ozdobnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

 Cena netto [zł]

VAT 8 %

Cena brutto (zł)

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Cis Elegatnisima

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

2

Daglezja zielona

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

3

Jałowiec "Blue Arrow"

1/7/1 D

18,52

1,4816

20,00

4

Jałowiec"Dream Joy"

1/7 D

18,52

1,4816

20,00

5

Jałowiec "Glacier"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

6

Jałowiec "Prince of Wales"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

7

Jałowiec 'Wiltonii"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

8

Jodła balsamiczna

2/3/2D

27,78

2,2224

30,00

9

Jodła pospolita

3/2/6/1 D

18,52

1,4816

20,00

10

Jodła szlachetna

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

11

Jodła kaukaska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

12

Jodła kalifornijska

1/9/1 D

13,89

1,1112

15,00

13

Jodła kalifornijska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

14

Jodła koreańska

1/1/5/1 D

18,52

1,4816

20,00

15

Jodła mandżurska

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

16

Jabłoń dzika

2/3 D

11,11

0,8888

12,00

17

Katalpa

1/7 D

37,04

2,9632

40,00

18

Klon ściętolistny

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

19

Kłokoczka południowa

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

20

Lipa mandżurska

1/2/9 D

37,96

3,0368

41,00

21

Pigwowiec

1/1 D

9,26

0,7408

10,00

22

Sosna bośniacka

1/5/2 D

18,52

1,4816

20,00

23

Sosna górska (kosodrzewina)

4/2/1 D

11,11

0,8888

12,00

24

Sosna rumelijska

3/4/9 D

23,15

1,852

25,00

25

Świerk "Daisy's White"

1/6/1 D

13,89

1,1112

15,00

26

Świerk serbski

1/6/3 D

23,15

1,852

25,00

27

Świerk serbski

3/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

28

Świerk kłujący

1/6/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

29

Świerk kłujący

2/1 D

7,41

0,5928

8,00

30

Świerk kłujący

1/5/1/3

18,52

1,4816

20,00

31

Winobluszcz pięciolistkowy

1/7 D

7,41

0,5928

8,00

32

Żywotnik "Hoseri" (Thuja)

1/6/1 D

9,26

0,7408

10,00

33

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3D

13,89

1,1112

15,00

34

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3/1D

18,52

1,4816

20,00

35

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/1/2 D

23,15

1,852

25,00

           

Olkusz dnia 10.09.2021 r.                                                                              

   
           
           

 

Cennik sadzonek można pobrać pobierz

Nadleśnictwa i inne

POLECAMY POLECAMY

Jak pomagać zwierzętom?

Podczas letnich spacerów w lesie często można natknąć się na młode ptaki i ssaki. Młode wielu gatunków wychowują się poza gniazdem. Pod żadnym pozorem nie można ich dotykać i zabierać. Dla większości zwierząt ingerencja człowieka to wyrok śmierci.

Po dwóch , trzech tygodniach wiele młodych ptaków opuszcza gniazdo. Gdy są na tyle sprawne, że same mogą wędrować, a jeszcze nie potrafią latać, to zaczynają zwiedzać okolicę. Rodzice w tym momencie zbierają pokarm i co jakiś czas przylatują do swojego wychowanka, karmiąc go. Młode ptaki w tym czasie przepierzają się i zaczynają latać, wiele z nich potrafi jedynie podlatywać na niewielkie odległości. W sąsiedztwie miast często można się natknąć  na podloty krukowatych (młode wrony, gawrony czy kawki) oraz drozdowatych (kosów, kwiczołów, drozda śpiewaka). Rodzice maluchów przebywają w pobliżu, nie manifestując swojej obecności, co jest jednym z elementów strategii ochrony młodych przed drapieżnikami.  W przypadku znalezienia podlota siedzącego na trawniku/jezdni, najlepszym działaniem będzie przełożenie go na najbliższe drzewo albo krzak. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko zaatakowania ptaka przez psa lub kota. Jeśli nie ma on krwawiących ran, paraliżu kończyn ani nie doznał wcześniej żadnego urazu (np. wskutek zderzenia z oknem albo samochodem), powinien sobie poradzić. Nie ma ryzyka, że rodzice odrzucą takiego potomka, wyczuwając ludzki zapach – węch u ptaków jest bardzo słabo rozwinięty i rozpoznają swoje potomstwo głównie dzięki wzrokowi i słuchowi.

W przeciwieństwie do ptaków  młode ssaków np. jeleniowatych są przystosowane do samodzielnego czekania w lesie na rodzica właśnie z powodu niemal zupełnego braku zapachu.  Cętkowana sierść powoduje, że maluch niemal wtapia się w otoczenie będąc niezauważalnym dla drapieżników. Pozornie takie zwierzę wygląda na porzucone, a w rzeczywistości matka żeruje w pobliżu i wraca co kilka godzin by nakarmić malucha.  Każdy kontakt z takim młodym jeleniem lub sarną skazuje go na odrzucenie przez matkę.

Interwencja człowieka może być uzasadniona tylko w przypadku rannego zwierzęcia.  Zanim jednak podejmiemy  działanie warto wcześniej skontaktować z lokalnym wydziałem ochrony środowiska urzędu gminy.  To gmina ma bowiem zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt obowiązek opieki nad wszystkimi zwierzętami: i domowymi (bezdomnymi), i dzikimi – zapewnienia im ewentualnego schronienia czy opieki weterynaryjnej. W tym zakresie gmina może liczyć na współpracę i pomoc ze strony członków Polskiego Związku Łowieckiego, których zobowiązują do tego przepisy.

 

Tekst: Monika Matl, Nadleśnictwo Ustroń

 

Poniżej można pobrać załącznik z mapą podejmowania decyzji w przypadku znaleziania opuszczonego lub rannego dzikiego zwierzęcia. 

Materiały do pobrania