Aktualności Aktualności

 

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  3 stycznia 2022 r.
Można pobrać tutaj - cennik drewna

 

Załącznik nr 2 do Decyzji

Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

 

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz

 

 1. Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych

   

 2. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna osobom fizycznym i przedsiębiorcom na podstawie obowiązującego cennika cen detalicznych wprowadzonego decyzją Nadleśniczego.

 4. Drewno będące przedmiotem sprzedaży detalicznej wyrabiane jest zgodnie z wykazem stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych, mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego, które dostępne są pod adresem internetowym: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

 5. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest przez pracowników upoważnionych przez Nadleśniczego we wszystkich leśnictwach w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym lub podleśniczym. Wykaz leśnictw wraz z numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej:  www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl

 6. Przy sprzedaży na podstawie cennika cen detalicznych obowiązuje przedpłata.

 7.  Pracownik dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych po przyjęciu gotówki wydaje Kupującemu dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę (AS) i drukuje paragon fiskalny będący dokumentem sprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży drewna przedsiębiorcy, dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, wystawiana na podstawie asygnaty wypełnionej o dane przedsiębiorcy.

 9. Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa (niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia asygnaty), po przesłaniu danych z kancelarii leśnictwa drogą teleinformatyczną do biura Nadleśnictwa.

 10. Oryginał faktury wysyłany jest na adres Kupującego (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz).

 11. Asygnata stanowi dokument „na okaziciela” i tylko wraz z dowodem zakupu drewna (paragonem fiskalnym lub fakturą) uprawnia do odbioru i wywiezienia z lasu zakupionego drewna.

 12. Kupujący ustala z pracownikiem termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (do 14 dni od daty zakupu).

 13. Zakupionego drewna nie wolno Kupującemu wywozić bez uzyskania adnotacji miejscowego leśniczego lub podleśniczego na asygnacie lub fakturze o wydatku drewna.

 14. W razie braku możliwości wywozu w wyznaczonym terminie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić nowy termin wywozu.

 15. Po okresie 14 dni od daty zakupu Nadleśnictwo Olkusz nie odpowiada za zakupiony materiał, a Kupujący nie może rościć do Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego materiału.

 16. Kupujący dokonuje wywozu zakupionego drewna we własnym zakresie i na własny koszt w ustalonym przy sprzedaży terminie. Wywóz drewna z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

 17. Kupujący może upoważnić na piśmie inną osobę do dokonania zakupu i odbioru drewna lub samego odbioru drewna z lasu w swoim imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia, które należy przekazać pracownikowi dokonującemu sprzedaży.

 18. Kupujący ma prawo do składania pisemnej reklamacji zakupionego drewna w terminie 14 dni od daty jego zakupu, która zostanie rozpatrzona przez Nadleśnictwo Olkusz w terminie do 14 dni od jej złożenia. Reklamacji nie podlega drewno pochodzące z samowyrobu.

 19. Procedura postępowania i zasady rozliczenia sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych prowadzona w leśnictwach i nadleśnictwie jest taka sama jak przy sprzedaży detalicznej drewna.

 20. Nabywcy detaliczni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem sprzedaży. Podpis nabywcy na asygnacie oznacza przyjęcie warunków zawartych w regulaminie do przestrzegania i realizacji.

   

 21. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo OLKUSZ ul. ŁUKASIŃSKIEGO;3, 32-300

  OLKUSZ. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail olkusz@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 32 643-04-45,32 643-04-46 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Inspektorem ochrony danych osobowych Julia Szablowska, kontakt: biuro@personal-data.pl

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

  1. W celu umożliwienia zakupów;

  2. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;

  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4. W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

  5. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL LP Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

  Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

   

  Podstawy prawne

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą danych osobowych jest Nadleśnictwo Olkusz. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

   

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec

  ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez

  czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  4. statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na

  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu zakupów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

   

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

   

  Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

  Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje

  dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji

  wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o

  ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na

  wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi

  celami.

   

 

Regulamin sprzedaży drewna można pobrać  tutaj - Regulamin sprzedaży drewna  

Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT - 23%.

 

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  12.12.2022 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Lp.


Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena netto
[zł]


VAT 8%

Cena brutto
[zł]

1

Świerk kłujący

1/5/1/5D

27,78

8

30,00

2

Świerk Daisy’s White

1/6/3D

23,15

8

25,00

3

Jodła pospolita

3/2/7/2D

37,04

8

40,00

4

Jodła koreańska

1/1/8D

37,04

8

40,00

 

Cennik detaliczny choinek brutto


Lp.


Gatunek

Wysokość do
[m]

Cena detaliczna
brutto [zł]

1

Świerk pospolity

0,9

15,00

2

Świerk pospolity

1,5

20,00

3

Świerk pospolity

2,5

30,00

4

Świerk pospolity

3,5

35,00

5

Sosna zwyczajna

0,9

20,00

6

Sosna zwyczajna

1,5

25,00

7

Sosna zwyczajna

2,5

40,00

8

Sosna zwyczajna

3,5

45,00

 

 

 

Stroisz So.Św - 150zł/mp netto

Stroisz Jd – 250zł/mp netto

Karpina opałowa – 25zł/m3 netto, cena brutto wynosi 27 zł/m3

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3/2022 z dnia 25.02.2022 r.

   

Cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2022 r. 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena  netto (zł)/szt

VAT 8 %

Cena brutto
(zł)/szt

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Buk pospolity

1/0

1,00

0,08

1,08

2

Grab pospolity

3/0

4,00

0,32

4,32

3

Modrzew europejski

1/0

0,80

0,06

0,86

4

Świerk pospolity

3/0

1,30

0,10

1,40

5

Olcha czarna

1/0

1,00

0,08

1,08

6

Jodła pospolita

3/0

1,00

0,08

1,08

7

Sosna zwyczajna

1/0

0,40

0,03

0,43

8

Lipa drobnolistna

2/0

0,74

0,06

0,80

Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %

   
           

Olkusz dnia 25.02.2022r.

       
           
           
           
     

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3/2022 z dnia 25.02.2022 r.

   

 

Cennik detaliczny (ceny netto)dla sadzonek drzew i krzewów ozdobnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2022 r.

Lp.

Wyszczególnienie

 Cena netto [zł]

VAT 8 %

Cena brutto (zł)

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Cis Elegatnisima

1/7/1D

18,52

1,48

20,00

2

Daglezja zielona

1/1/4/3 D

23,15

1,85

25,00

3

Jałowiec "Blue Arrow"

1/7/1D

18,52

1,48

20,00

4

Jałowiec"Dream Joy"

1/7/1D

18,52

1,48

20,00

5

Jałowiec "Glacier"

1/8D

11,11

0,89

12,00

6

Jałowiec "Prince of Wales"

1/7/1D

11,11

0,89

12,00

7

Jałowiec 'Wiltonii"

1/8D

11,11

0,89

12,00

8

Jodła balsamiczna

2/3/3D

37,04

2,96

40,00

9

Jodła pospolita

3/2/7/1 D

23,15

1,85

25,00

10

Jodła szlachetna

1/3 D

13,89

1,11

15,00

11

Jodła kaukaska

1/3 D

13,89

1,11

15,00

12

Jodła kalifornijska

1/10/1D

18,52

1,48

20,00

13

Jodła kalifornijska

1/3 D

13,89

1,11

15,00

14

Jodła koreańska

1/1/7D

23,15

1,85

25,00

15

Jodła mandżurska

1/1/4/3D

27,78

2,22

30,00

16

Jabłoń dzika

2/4 D

13,89

1,11

15,00

17

Katalpa

1/8D

37,04

2,96

40,00

18

Kłokoczka południowa

2/4/10D

18,52

1,48

20,00

19

Lipa mandżurska

1/2/10D

37,04

2,96

40,00

20

Pigwowiec

1/2 D

13,89

1,11

15,00

21

Sosna bośniacka

1/5/3D

23,15

1,85

25,00

22

Sosna górska (kosodrzewina)

4/2/2 D

13,89

1,11

15,00

23

Sosna rumelijska

3/4/9/1D

27,78

2,22

30,00

24

Świerk "Daisy's White"

1/6/2D

18,52

1,48

20,00

25

Świerk serbski

1/6/4 D

27,78

2,22

30,00

26

Świerk serbski

3/4/1D

27,78

2,22

30,00

27

Świerk kłujący

1/5/1/4D

18,52

1,48

20,00

28

Świerk kłujący

1/6/4/1D

18,52

1,48

20,00

29

Świerk kłujący

2/2 D

13,89

1,11

15,00

30

Winobluszcz pięciolistkowy

1/8D

8,33

0,67

9,00

31

Żywotnik "Hoseri" (Thuja)

1/7/1D

10,19

0,81

11,00

32

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3/1

23,15

1,85

25,00

33

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/1/3D

23,15

1,85

25,00

           

Olkusz dnia 25.02.2022 r.

   
               

 

 

 

Cennik sadzonek można pobrać pobierz

Nadleśnictwa i inne

POLECAMY POLECAMY

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz skan zarządzenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 03 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska.

zn. spr.: ZG.2614.15.2022

 

Na podstawie art. 26 ust.3 p.1 w zw. z art. 35 ust.1 p.2a ustawy z dnia 28 września
o lasach ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 1275 ) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 03.10.2022 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 

  1.leśnictwie Pomorzany- odział leśny nr 506 f

 1. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 ~c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648 obr. ew. Bolesław, gm. Bolesław  (oddz. 195 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 a – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 4. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 d – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 b , działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 207 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 486 c , działka ew. 1648, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 195 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 7. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 c, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 8. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 74 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 9. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 233 i - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 10. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 h, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 11. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 12. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 f, działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 234 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 13. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 a, c, działka ew. 1640, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 178 a, b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 14. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 a, b, działka ew. 1656, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 216 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 15. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 217 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 16. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 419 c, działka ew. 1701, obręb ew. Klucze, Gmina Klucze (oddział 129 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska.

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.03.2023 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.03.2023 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Z dniem 03.10.2022 r. wygasa: Zarządzenie nr 37/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 07.09.2022 r.

Oddziały 468 do 506 z zakazem wstępu

 

Oddziały 524 do 530 z zakazem wstępu

 

Poniżej przedstawiamy mapkę z terenem zagrożonym wystąpieniem zapadlisk.

Teren z możliwymi zapadliskami