Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kategoria HCVF w Nadleśnictwie Olkusz

Realizując  zapisy procedury wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF – High Conservation Value Forests/, zgodnie ze standardami adaptowanymi do warunków polskich, ustalam lokalizację lasów o szczególnych walorach  przyrodniczych /HCVF/  na  gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Olkusz wg następujących kategorii:

 

Lp.

Kategoria HCVF w warunkach Polski

Powierzchnia geometryczna lasów /ha/

1.

1.1.a. Obszary chronione w rezerwatach

442,34

2.

1.1.b. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

7 645,01

3.

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

266,81

4.

2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

0

5.

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

101,31

 

6.

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

891,64

7.

4.1. Lasy wodochronne

2 365,36

8.

4.2. Lasy glebochronne

3 072,63

9.

6.1. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

67,68

 

Razem

14 852,78

 

w tym: powierzchnia skorygowana

11 775,99

 

*  suma wydzieleń (1.krotna) skorygowana o powierzchnie z  nakładającymi  się kategoriami ochronności

 

 

Lasy te prezentowane są na mapie:

 

https://rdlp-katowice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1241d170e7b4ba4bfd585cb20928fbf