Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody

 

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajdują się lasy o szczególnej wartości przyrodniczej - HCVF. Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach znajduje się Wiele takich lasów. Więcej tutaj - http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VNRp8S6hS7A

a interaktywną mapę z lasami HCVF na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach można znaleźć tutaj - http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz

PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem południowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)

Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.

W Nadleśnictwie Olkusz istnieją cztery rezerwaty: Pazurek, Smoleń, Ruskie Góry i Góra Stołowa im. Ryszarda Malika

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz zinwentaryzowano 8 drzew - pomników przyrody, jedną lipową aleję, 2 jaskinie oraz 1 użytek ekologiczny.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Organizacja

Organizacja

Podział na leśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Olkusz

 
Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy

 Nadleśnictwo podzielone jest na biuro Nadleśnictwa,
11 leśnictw
i Leśnictwo Szkółkarskie

W biurze Nadleśnictwa wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

- Dział Gospodarki Leśnej - kieruje nim Zastępca Nadleśniczego

- Dział Finansowo-Księgowy - kierowany przez Gównego Księgowego

- Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa

- Inżynierowie Nadzoru

- Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez Komendanta Straży Leśnej

Teren Nadleśnictwa został podzielony na 11 leśnictw:

 1. Leśnictwo Żarnowiec
 2. Leśnictwo Sierbowice
 3. Leśnictwo Poręba
 4. Leśnictwo Smoleń
 5. Leśnictwo Pazurek
 6. Leśnictwo Golczowice
 7. Leśnictwo Pomorzany
 8. Leśnictwo Rabsztyn
 9. Leśnictwo Gorenice
 10. Leśnictwo Żurada
 11. Leśnictwo Podlesie

oraz Leśnictwo Szkółkarskie

Leśnictwem kieruje leśniczy i ma do pomocy podleśniczego.

Przełożonym leśniczych jest Zastępca Nadleśniczego.