Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody

 

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajdują się lasy o szczególnej wartości przyrodniczej - HCVF. Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach znajduje się Wiele takich lasów. Więcej tutaj - http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VNRp8S6hS7A

a interaktywną mapę z lasami HCVF na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach można znaleźć tutaj - http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz

PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem południowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)

Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.

W Nadleśnictwie Olkusz istnieją cztery rezerwaty: Pazurek, Smoleń, Ruskie Góry i Góra Stołowa im. Ryszarda Malika

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz zinwentaryzowano 8 drzew - pomników przyrody, jedną lipową aleję, 2 jaskinie oraz 1 użytek ekologiczny.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz skan zarządzenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

zn. spr.: ZG.2614.10.2023 

Na podstawie art. 26 ust.3 p.1 w zw. z art. 35 ust.1 p.2a ustawy z dnia 28 września
o lasach ( t.j. Dz. U. 2023, poz. 412 ) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 29.12.2023 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 1. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648, 1644, obręb ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220, 219,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 4. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 a, b, d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław,
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, h działka ew. 5164,
  obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz,
 7. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 a, b, c, d, f, g, h działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 8. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 527 a, b, c, d, f, g, h   działka ew. 1702, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 9. leśnictwie Pomorzanyoddział leśny nr 526 a, b, c, d, f, g, h działka ew.1701, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 10. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 c, działka ew. 1640,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 11. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 b, działka ew. 1656,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 12. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 469 d, działka ew. nr 211,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 13. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 528 c, działka ew. nr 5145,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 14. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, c  działka ew. nr 5147,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 15. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 16. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 424 g, działka ew. 1715/3,
  obręb ew. Klucze, Gmina Klucze,

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

 

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.12.2024 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

 

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Z dniem 29.12.2023 r. wygasa: Zarządzenie nr 31/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 31.07.2023 r.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy mapkę z terenem zagrożonym wystąpieniem zapadlisk.

 

Teren zagrożonu podtopieniem z możliwymi zapadliskami