Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 2 parki krajobrazowe będące w zarządzie ZPK województwa małopolskiego oraz ZPK województwa śląskiego. Zajmują one łącznie, na gruntach będących w zarządzie PGL LP powierzchnię ok. 7 tys. ha.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

Utworzony został w 1981 roku. W granicach tego parku znajduje się ponad 2000 ha gruntów leśnych Nadleśnictwa Olkusz. PK Dolinki Krakowskie rozciąga się na powierzchni 20686,1 ha od Michałowic po Bukowno, na terenie gmin: Bukowno, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Ze względu na dużą rozległość obszaru parku jest on jednym z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród parków krajobrazowych na Jurze. Nazwa PK została utworzona z powodu objęcia ochroną w tym parku niemal wszystkich przepięknych dolinek podkrakowskich, w tym: Kluczwody, Bolechowickiej, Kobylańskiej, Będkowskiej, Szklarki, Racławki, Eliaszówki. Spośród 89 pomników przyrody znajdujących się w PK Dolinki Krakowskie przeważają pomniki przyrody nieożywionej, w tym jaskinie (J. Nietoperzowa, J. Wierzchowska Górna), ostańce i źródła (Będkówki, Sztoły i Kobylanki). Ponadto na uwagę zasługuje starodrzew wokół kościoła w Racławicach i stara aleja bukowa przy klasztorze w Czernej. Na obszarze tego parku występują ponadto 3 stanowiska dokumentacyjne (odsłonięcie porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach) oraz liczne zabytki sztuki sakralnej (np. klasztor w Czernej, kościoły w Bolechowicach i Jerzmanowicach, cenne drewniane kościoły w Racławicach, Paczółtowicach i Modlnicy) i świeckiej (ruiny zamku-strażnicy w Dolinie Kluczwody w Białym Kościele, dwory w Garlicy Murowanej, Modlnicy, Bolechowicach, Karniowicach i Ujeździe, czy też fort poaustriacki w Toniach).

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Położony jest na obszarze dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Park rozciąga się od Częstochowy w kierunku południowo-wschodnim, aż do Olkusza (prze okolice Olsztyna, Złotego Potoku, Niegowej, Mirowa, Bobolic, Kroczyc, Morska, Ogrodzieńca, Pilicy, Niegowonic oraz Klucz) i jest największym parkiem krajobrazowym na Jurze i jednym z największych w Polsce . Nazwa parku pochodzi od Orlich Gniazd t.j. średniowiecznych warownych zamków, które w dużej liczbie występują na tym obszarze. Na teenie parku występują liczne przykłady pomników przyrody. W samym woj. małopolskim - 12, w tym park dworski w Porębie Dzierżnej, Skały Zegarowe k. Smolenia, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, skały na Syborowej Górze. Ze względu na dużą powierzchnię park ten jest urozmaicony zarówno pod kątem rzeźby terenu jak i przyrody. Uwagę przykuwają licznie występujące ostańce skalne oraz jaskinie i schroniska skalne będące efektami znajwiska krasowienia. Charakterystyczne dla tego terenu jest występowanie deficytu wody oraz występowanie dolin wodących, tzn. potoków występujących okresowo po intensywnych opadach. Flora parku liczy ok. 1300 gatunków. Z fauny występują na tym obszarze warto wymienić nietoperze i jaskiniowe bezkręgowce. W granicach parku znajduje się prawie 5 tys. ha gruntów leśnych Nadleśńictwa Olkusz.