Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Pazurek

Obiekt ten położony jest w południowo-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu z licznymi kulminacjami w postaci wychodni wapiennych skał. Teren rezerwatu pokrywają dobrze zachowane, pomimo silnej presji zanieczyszczeń przemysłowych i ruchu turystycznego, lasy bukowe. Największą powierzchnię zajmuje zespół buczyny sudeckiej z żywcem dziewięciolistnym w runie. W wilgotniejszych, najżyźniejszych lokalizacjach spotykamy rzadki w tej części kraju podzespół z miesiącznicą trwałą (Lunaria rediviva). Ciekawostką są fragmenty buczyny z czosnkiem niedźwiedzim (Allium ursinum). Najcieplejsze, południowe skłony porasta termofilna buczyna Carici albae-Fagetum  z wieloma rzadkimi gatunkami w warstwie runa. Przeciwległe, wilgotne i chłodne północne stoki pozwoliły na wykształcenie zespołu jaworzyny górskiej z języcznikiem.

Rezerwat Smoleń

Rezerwat Smoleń położony jest w południowej części Wyżyny Częstochowskiej, w gminie Pilica. Rezerwat ten, o powierzchni 4,32 ha utworzono w 1959 r dla ochrony wapiennego wzgórza z ruinami zamku z XIV oraz interesującymi formami skalnymi i zjawiskami krasowymi (wśród nich kilka niewielkich jaskiń) oraz porastającego zamkowe wzgórze lasu. Dominującym zbiorowiskiem jest tu buczyna sudecka Dentario enneaphyllidi-Fagetum; która osiąga tu swoją wschodnią granicę występowania. Ponadto można zobaczyć tu fragmenty lasu grądowego, a na południowych zboczach - płaty ciepłolubnej buczyny storczykowej Carici albae-Fagetum, z pokrzywionymi, nisko ugałęzionymi drzewami. Z rezerwatem sąsiadują od zachodu lasy bukowe z ukrytymi w ich wnętrzu ostańcami wapiennymi oraz niewielkimi płatami jaworzyny górskiej z najobfitszymi na Jurze stanowiskami rzadkiej, bardzo efektownej paproci – języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium. Są to jedne z najbardziej wysuniętych na północ stanowisk tego chronionego gatunku.

Rezerwat Ruskie Góry

Istnieją dwa wytłumaczenia pochodzenia nazwy „Ruskie Góry". Według jednej z nich w lasach tego rejonu schroniły się wojska ruskie posiłkujące księcia Władysława II, syna Bolesława Krzywoustego, po klęsce poniesionej pod Pilicą. Drugie nawiązuje do przebiegającej w tym rejonie granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego oraz rozegranej w 1914 r bitwy polskich legionów z wojskami carskimi.

 Rezerwat „Ruskie Góry" utworzono w 2000 roku na powierzchni 153 ha. Położony jest w gminie Pilica, przy drodze łączącej ta miejscowość z Kluczami. Chroni on starodrzewy bukowe, jedne z najpiękniejszych na terenie Jury. Centralna część rezerwatu porośnięta jest przez żyzne zbiorowisko buczyny sudeckiej, miejscami z obfitym odnowieniem naturalnym. W dolnych częściach stoku występuje uboższe zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej – Luzulo pilosae – Fagetum. Ciekawostką jest największe na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej nagromadzenie fragmentów górskiego zbiorowiska - jaworzyny z języcznikiem. Rezerwat ten jest cenny nie tylko pod względem florystycznym – jego wielkim walorem jest występowanie na stosunkowo niewielkiej powierzchni dwóch odmiennych typów krajobrazu – lessowego oraz jurajskiego, z charakterystycznymi formami skalnymi – wychodniami i ostańcami skalnymi oraz zjawiskami krasowymi (w tym z jedną jaskinią, nieudostepnioną do zwiedzania).

Rezerwat  Stołowa Góra

Rezerwat "Góra stołowa im. Ryszarda Malika" położony jest w północno-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego, w sąsiedztwie Jaroszowca, w Gminie klucze. Zajmuje obszar 96,09ha, a 109,03 stanowi jego otulina. Liczne ostańce wapienne i charakterystyczne ściany skalne pośród lasu bukowego są jego cechą charakterystyczną. Na terenie planowanego rezerwatu zinwentaryzowano także 11 jaskiń różnego typu. Doskonale można tu zaobserwować zmienność zbiorowisk leśnych wraz z ekspozycją i rzeźbą terenu – występuje tu żyzna buczyna sudecka, kwaśna buczyna niżowa, ciepłolubna buczyna storczykowa i górska jaworzyna z języcznikiem, w dolnych partiach terenu również bór sosnowy. Patronem rezerwatu, z inicjatywy prof. Jna Bodziarczyka jest Ryszard MAlij - przyrodnik i leśnik. Przedwcześnie zmarły pracownik Nadleśńictwa Okusz, wyjątkowo zaangażowany w ochronę jurajskiej przyrody. Autor licznych opracowań, planów ochroy i projektów mających na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów oraz stanowisk rzadkich u chronionych gatunków roślin. 

Projektowany rezerwat - Januszkowa Góra

Ten projektowany rezerwat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego rezerwatu „Pazurek". Celem ochrony są tu ostańcowe wzgórza porośnięte kilkoma typami lasu bukowego i bukowo-jodłowego, z wieloma stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Znajdują się tutaj kilkanaście schronisk skalnych i jaskiń. Jedna z nich, Januszkowa Szczelina należy do najgłębszych jaskiń terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.