Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagrożenia przemysłowe

Obejmujący swoim zasięgiem Obręb Rabsztyn, większość terenów Obrębu Olkusz i niewielką część Obrębu Pilica (w sumie około 60% powierzchni Nadleśnictwa), rozległy lej depresyjny, spowodowany jest odwadnianiem złóż przez kopalnie rud cynku i ołowiu oraz kopalnie piasku. Drzewa narażone na ciągły stres niedoboru wody stają się bardziej podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Negatywny wpływ kopalń przejawia się także zniekształcaniem powierzchni (wyrobiska, zapadliska). Łączna objętość 66 zapadlisk, skoncentrowanych głównie na terenach leśnictw Żurada i Pomorzany w bezpośrednim sąsiedztwie Olkusza wynosi około 270 tys. m3. Największe zapadlisko w tym rejonie miało 120 m średnicy, a głębokość 40 m. Obecnie nadal obserwuje się powstawanie nowych ugięć terenu w sąsiedztwie istniejących zapadlisk w leśnictwie Żurada, na zachód od Olkusza.


Zapadlisko

Stałym zagrożeniem dla lasów Nadleśnictwa Olkusz są przemysłowe zanieczyszczenia powietrza i gleb. Obszar ten znajduje sie pod stałą presją zanieczyszczeń emitowanych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, (przenoszonych przez dominujące wiatry z kierunków zachodnich.) oraz przez zakłady zlokalizowane w Trzebini, Jaworznie, Sierszy, Krakowie a także przez przemysł lokalny – głównie Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław". Obecnie do III strefy silnych uszkodzeń zalicza się 1,7% powierzchni lasów, do stref II średnich i I słabych uszkodzeń – odpowiednio 69,7% i 28,6%.  

Zwiększaniu szkód sprzyja fakt, że na terenach najbardziej narażonych na odziaływanie zanieczyszczeń skupione sa najmniej żyzne siedliska – udział borów suchych, świeżych (dodatkowo bardzo często zniekształconych działalnością kopalń) jest w II i III strefie uszkodzeń znacznie wyższy, niż średnia dla całego Nadleśnictwa. Od początku lat 90-tych XX w obserwuje się systematyczne zmniejszanie powierzchni drzewostanów najsilniej uszkodzonych.