Lista aktualności Lista aktualności

 

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  17 maja 2021 r.
Można pobrać tutaj - cennik drewna

 

Załącznik nr 2 do Decyzji

Nr 3/2021 z dnia 26.01.2021 r.

 

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz

 

 1. Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych

   

 2. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna osobom fizycznym i przedsiębiorcom na podstawie obowiązującego cennika cen detalicznych wprowadzonego decyzją Nadleśniczego.

 4. Drewno będące przedmiotem sprzedaży detalicznej wyrabiane jest zgodnie z wykazem stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych, mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego, które dostępne są pod adresem internetowym: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

 5. Sprzedaż detaliczna drewna oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olkusz prowadzona jest przez pracowników upoważnionych przez Nadleśniczego we wszystkich leśnictwach w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym lub podleśniczym. Wykaz leśnictw wraz z numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej:  www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl

 6. Przy sprzedaży na podstawie cennika cen detalicznych obowiązuje przedpłata.

 7.  Pracownik dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych po przyjęciu gotówki wydaje Kupującemu dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę (AS) i drukuje paragon fiskalny będący dokumentem sprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży drewna przedsiębiorcy, dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, wystawiana na podstawie asygnaty wypełnionej o dane przedsiębiorcy.

 9. Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa (niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia asygnaty), po przesłaniu danych z kancelarii leśnictwa drogą teleinformatyczną do biura Nadleśnictwa.

 10. Oryginał faktury wysyłany jest na adres Kupującego (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz).

 11. Asygnata stanowi dokument „na okaziciela” i tylko wraz z dowodem zakupu drewna (paragonem fiskalnym lub fakturą) uprawnia do odbioru i wywiezienia z lasu zakupionego drewna.

 12. Kupujący ustala z pracownikiem termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (do 14 dni od daty zakupu).

 13. Zakupionego drewna nie wolno Kupującemu wywozić bez uzyskania adnotacji miejscowego leśniczego lub podleśniczego na asygnacie lub fakturze o wydatku drewna.

 14. W razie braku możliwości wywozu w wyznaczonym terminie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić nowy termin wywozu.

 15. Po okresie 14 dni od daty zakupu Nadleśnictwo Olkusz nie odpowiada za zakupiony materiał, a Kupujący nie może rościć do Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego materiału.

 16. Kupujący dokonuje wywozu zakupionego drewna we własnym zakresie i na własny koszt w ustalonym przy sprzedaży terminie. Wywóz drewna z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

 17. Kupujący może upoważnić na piśmie inną osobę do dokonania zakupu i odbioru drewna lub samego odbioru drewna z lasu w swoim imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia, które należy przekazać pracownikowi dokonującemu sprzedaży.

 18. Kupujący ma prawo do składania pisemnej reklamacji zakupionego drewna w terminie 14 dni od daty jego zakupu, która zostanie rozpatrzona przez Nadleśnictwo Olkusz w terminie do 14 dni od jej złożenia. Reklamacji nie podlega drewno pochodzące z samowyrobu.

 19. Procedura postępowania i zasady rozliczenia sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych prowadzona w leśnictwach i nadleśnictwie jest taka sama jak przy sprzedaży detalicznej drewna.

 20. Nabywcy detaliczni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem sprzedaży. Podpis nabywcy na asygnacie oznacza przyjęcie warunków zawartych w regulaminie do przestrzegania i realizacji.

   

 21. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo OLKUSZ ul. ŁUKASIŃSKIEGO;3, 32-300

  OLKUSZ. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail olkusz@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 32 643-04-45,32 643-04-46 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Inspektorem ochrony danych osobowych Julia Szablowska, kontakt: biuro@personal-data.pl

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

  1. W celu umożliwienia zakupów;

  2. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;

  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4. W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

  5. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL LP Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

  Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

   

  Podstawy prawne

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest

  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą danych osobowych jest Nadleśnictwo Olkusz. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

   

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec

  ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez

  czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  4. statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na

  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu zakupów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

   

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

   

  Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

  Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje

  dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji

  wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o

  ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na

  wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi

  celami.

   

 

Regulamin sprzedaży drewna można pobrać  tutaj - Regulamin sprzedaży drewna  

Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT - 23%.

 

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  09.12.2019 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Cennik detaliczny (brutto) choinek w Nadleśnictwie Olkusz w 2019 r.

Lp.

Wyszczególnione

Cena detaliczna [zł]

Gatunek

Wysokości do  [m]

Klasa jakości I

Klasa jakości II

brutto

brutto

1

Świerk pospolity

0,9

20,00

13,00

2

Świerk pospolity

1,5

30,00

17,00

3

Świerk pospolity

2,5

35,00

24,00

4

Świerk pospolity

3,5

40,00

32,00

5

Sosna zwyczajna

0,9

22,00

17,00

6

Sosna zwyczajna

1,5

27,00

22,00

7

Sosna zwyczajna

2,5

34,00

29,00

8

Sosna zwyczajna

3,5

42,00

38,00

9

Jodła pospolita

0,9

34,00

30,00

10

Jodła pospolita

1,5

39,00

35,00

11

Jodła pospolita

2,5

46,00

42,00

12

Jodła pospolita

3,5

54,00

50,00

 

Stroisz So.Św - 150zł/mp netto

Stroisz Jd – 250zł/mp netto

Karpina opałowa – 25zł/m3 netto, cena brutto wynosi 27 zł/m3

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

   

Cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena  netto (zł)/szt

VAT 8 %

Cena brutto
(zł)/szt

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Buk pospolity

1/0

1,00

0,08

1,08

2

Jodła pospolita

3/0

1,00

0,08

1,08

3

Modrzew europejski

1/0

0,80

0,06

0,86

4

Olsza czarna

1/0

1,00

0,08

1,08

5

Sosna zwyczajna

1/0

0,35

0,03

0,38

8

Świerk pospolity

3/0

1,20

0,10

1,30

9

Grab pospolity

3/0

3,00

0,24

3,24

Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %

   
           
         

 

 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 12/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Cennik detaliczny (ceny netto) dla sadzonek drzew i krzewów ozdobnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

 Cena netto [zł]

VAT 8 %

Cena brutto (zł)

Gatunek

Symbol produkcyjny

1

2

3

4

5

6

1

Cis Elegatnisima

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

2

Daglezja zielona

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

3

Jałowiec "Blue Arrow"

1/7/1 D

18,52

1,4816

20,00

4

Jałowiec"Dream Joy"

1/7 D

18,52

1,4816

20,00

5

Jałowiec "Glacier"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

6

Jałowiec "Prince of Wales"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

7

Jałowiec 'Wiltonii"

1/7 D

11,11

0,8888

12,00

8

Jodła balsamiczna

2/3/2D

27,78

2,2224

30,00

9

Jodła pospolita

3/2/6/1 D

18,52

1,4816

20,00

10

Jodła szlachetna

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

11

Jodła kaukaska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

12

Jodła kalifornijska

1/9/1 D

13,89

1,1112

15,00

13

Jodła kalifornijska

1/2 D

11,11

0,8888

12,00

14

Jodła koreańska

1/1/5/1 D

18,52

1,4816

20,00

15

Jodła mandżurska

1/1/4/2 D

18,52

1,4816

20,00

16

Jabłoń dzika

2/3 D

11,11

0,8888

12,00

17

Katalpa

1/7 D

37,04

2,9632

40,00

18

Klon ściętolistny

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

19

Kłokoczka południowa

2/4/9 D

18,52

1,4816

20,00

20

Lipa mandżurska

1/2/9 D

37,96

3,0368

41,00

21

Pigwowiec

1/1 D

9,26

0,7408

10,00

22

Sosna bośniacka

1/5/2 D

18,52

1,4816

20,00

23

Sosna górska (kosodrzewina)

4/2/1 D

11,11

0,8888

12,00

24

Sosna rumelijska

3/4/9 D

23,15

1,852

25,00

25

Świerk "Daisy's White"

1/6/1 D

13,89

1,1112

15,00

26

Świerk serbski

1/6/3 D

23,15

1,852

25,00

27

Świerk serbski

3/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

28

Świerk kłujący

1/6/3/1 D

18,52

1,4816

20,00

29

Świerk kłujący

2/1 D

7,41

0,5928

8,00

30

Świerk kłujący

1/5/1/3

18,52

1,4816

20,00

31

Winobluszcz pięciolistkowy

1/7 D

7,41

0,5928

8,00

32

Żywotnik "Hoseri" (Thuja)

1/6/1 D

9,26

0,7408

10,00

33

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3D

13,89

1,1112

15,00

34

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/3/1D

18,52

1,4816

20,00

35

Żywotnik "Smaragd" (Thuja)

1/4/1/2 D

23,15

1,852

25,00

           

Olkusz dnia 10.09.2021 r.                                                                              

   
           
           

 

Cennik sadzonek można pobrać pobierz

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 39 rezultatów.