Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu może być definiowana na dwa sposoby: jako dział leśnych nauk stosowanych, zajmujący się rozpoznaniem, monitoringiem czynników zagrażającym naszym lasom, opracowaniem sposobów zapobiegania szkodom i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia; lub jako wszystkie czynności wykonywane w lesie w celu poprawienia lub utrzymania jego kondycji zdrowotnej. Współczesne rozumienie ochrony lasu jest dalekie od "ochrony surowca drzewnego na pniu (czyli rosnącego w lesie)", leśnicy dążą do zachowania równowagi biologicznej ekosystemu leśnego, uwględniając wszystkie jego komponenty – siedlisko, sam drzewostan oraz wszystkie organizmy w nim bytujące. Dzięki temu las może spełniać wszystkie swoje funkcje: ochronne, przyrodnicze (jako miejsce życia wielu gatunków i swoisty "bank genowy"), krajobrazowe, produkcyjne, rekreacyjne, dydaktyczne itp. Podkreślić należy, że podstawowe działania mające zapewnić dobrą kondycję lasu to wszystkie "normalnie" wykonywane czynności hodowlane

 

 

Lasy Państwowe prowadzą stały monitoring stanu zdrowotnego lasu. Jednym z elementów jest monitoring uszkodzeń biotycznych czyli powodowanych przez organizmy żywe.

Szczegóły:
Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2014

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2015

Natomiast monitoring szkód powodowanych przez czynniki nieożywione  można zobaczyć tutaj:

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby 2014

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby w 2015

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz skan zarządzenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

zn. spr.: ZG.2614.10.2023 

Na podstawie art. 26 ust.3 p.1 w zw. z art. 35 ust.1 p.2a ustawy z dnia 28 września
o lasach ( t.j. Dz. U. 2023, poz. 412 ) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 29.12.2023 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 1. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648, 1644, obręb ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220, 219,
   obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 4. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 a, b, d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław,
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, h działka ew. 5164,
  obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz,
 7. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 a, b, c, d, f, g, h działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 8. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 527 a, b, c, d, f, g, h   działka ew. 1702, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 9. leśnictwie Pomorzanyoddział leśny nr 526 a, b, c, d, f, g, h działka ew.1701, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław
 10. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 c, działka ew. 1640,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 11. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 b, działka ew. 1656,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 12. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 469 d, działka ew. nr 211,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 13. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 528 c, działka ew. nr 5145,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 14. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, c  działka ew. nr 5147,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 15. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 16. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 424 g, działka ew. 1715/3,
  obręb ew. Klucze, Gmina Klucze,

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska oraz postępującego zalewiska i erozji gruntu.

 

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.12.2024 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

 

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Z dniem 29.12.2023 r. wygasa: Zarządzenie nr 31/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 31.07.2023 r.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy mapkę z terenem zagrożonym wystąpieniem zapadlisk.

 

Teren zagrożonu podtopieniem z możliwymi zapadliskami