Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe - wycena gruntów Ryczówek 668

Olkusz, 27.01.2023 r.

Zn. spr. ZG.2280.2.26.2022

 

 

Zapytanie o cenę

(Zaproszenie do złożenia oferty)

 

Nadleśnictwo Olkusz informuje, że do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021 r poz. 1129), gdyż zgodnie z art. 2 pkt. 1 wartość zamówienia nie przekracza 130 000 PLN.

 

 

1. Zamawiający: 

PGL LP  Nadleśnictwo Olkusz

32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3

2. Przedmiot zamówienia:

 

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości (gruntu), położonych w obrębie ewidencyjnym Ryczówek, gmina Klucze,  - działka nr 668 (pow. 0,9700 ha)

 

3. Termin realizacji zamówienia

 

10.03.2023 r.

 

4. Wymagania jakie powinny posiadać spełniać wykonawcy

 

Zleceniobiorcy powinni posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

 

5. Kryteria wyboru ofert

 

Oferowana cena

 

6. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowej informacji lub szczegółowej dokumentacji:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Olkusz w pokoju nr 1 lub pod nr telefonu 32 643 04 45 wew.*332

osobą upoważnioną do kontaktu jest Joanna Baran

 

7. Sposób przygotowania oferty

oferta winna zawierać:

- nazwę, nazwisko (firma) oraz adres oferenta

- oferowaną cenę netto

8. Ofertę należy przesłać na adres (listownie, mailowo lub faksem) :

 

Nadleśnictwo Olkusz,

ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz

tel. /32/ 643 04 45 fax *102

e-mail: olkusz@katowice.lasy.gov.pl

w terminie do dnia 10.02.2023 roku.

 

9. Zgodnie z informacją zamieszczoną na wstępie, do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Nadleśnictwo Olkusz informuje, że zastrzega sobie prawo wyboru oferty bez prawa protestów i odwołań ze strony oferentów, a także prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyn

 

 

Podpis Zamawiającego:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz

Marcin Polak


Nadleśnictwa i inne